Regenradar
Heerenveen
Regenradar Heerenveenweeronline.nl Altijd jouw weer
gallery/p2

Optredens

Tongersdei 4 Febrewaris Heremastate 14.30 oere

Freed 11 Maart de Miente 14.30 oere

Tongersdei 17 Maart Mariënbosch 14.30 oere

Woansdei 13 April de Fryske Krite jûns

By dizze optredens sil it nije programma: Friezen har berop en hobby wêze

Cees Tjeerdsma hat tasein dat er it programma en de presintaasje wer fersoargje wol. En Hendrik Stoelwinder soarget wer foar de muzyk  Dit komt wer goed !!

 

Dûnsmaster(s): Gerlof van der Wal sil ek dit jier besykje om ús wer wat dûnsen by te bringen. En sa no en dan ris  “de puntsjes op de i te setten”  Hy jout wer om bar les mei Jan en Trienke Elzinga.

Nei in moai skoft “fakânsje” wurdt it no wer tiid om mei dûnsjen te begjinnen. De Oefenjûnen binne

2   Oktober                                        dûnslieding                                       Gerlof van der Wal

16 Oktober                                        “                                                        Jan en Trienke Elzinga

30 Oktober                                        “                                                         Gerlof

13 Novimber                                     “                                                          Jan en Trienke

27 Novimber                                     “                                                          Gerlof

11 Desimber                                     “                                                          Jan en Trienke

15 Jannewaris 2016                        “                                                           Gerlof

29 Jannewaris                                  “                                                           Jan en Trienke

19 Febrewaris                                  “                                                           Gerlof

4  Maart                                              “                                                         Jan en Trienke

18 Maart                                             “                                                          Gerlof

1  April                                                 “                                                          slútjûn